DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Bệnh viện Bình An triển khai xét nghiệm mới Anti C1p

Email In PDF.

Anti C1p dùng phối hợp các test miễn dịch khác trong chẩn đoán, theo dõi bệnh lý bệnh nhân viêm cầu thận do Lupus (Lupus nephritis) chiếm khoảng trên 50% bệnh nhân Lupus (SLE). Ngoài ra, Anti C1p còn dùng trong các bệnh tự miễn khác: Viêm khớp mạch máu, viêm mạch mề đai, viêm tiểu cầu thận cầu tự phát…

BỆNH VIỆN BÌNH AN

PHÒNG KHTH

Số: 76 /TB – KHTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Rạch giá, ngày 12 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc triển khai xét nghiệm mới.

Căn cứ Thông báo ngày 05/12/2011 của TTYK Medic về triển khai xét nghiệm mới;

Nay Phòng KHTH xin thông báo đến các khoa kể từ 12/12/2011 bệnh viện Bình An sẽ triển khai thêm xét nghiệm mới có tên Anti C1p.

1. Ứng dụng:

- Anti C1p dùng phối hợp các test miễn dịch khác trong chẩn đoán, theo dõi bệnh lý bệnh nhân viêm cầu thận do Lupus (Lupus nephritis) chiếm khoảng trên 50% bệnh nhân Lupus (SLE). Ngoài ra, Anti C1p còn dùng trong các bệnh tự miễn khác: Viêm khớp mạch máu, viêm mạch mề đai, viêm tiểu cầu thận cầu tự phát…

- Phối hợp với thử ANA test, Le cell (SLE), TPT nước tiểu (Protein niệu, trụ niệu), Huyết đồ.

2. Mẫu: máu đông hoặc chống đông EDTA 3ml

3. Kỹ thuật: Elisa trên hệ thống Elisa tự động Evolis

4. Chỉ số bình thường: S/N<2.1

5. Thời gian trả kết quả: 03 ngày (lúc 16h)

6. Đơn giá: 200.000 đ/test

7. Cách ghi tên xét nghiệm: Anti C1p

Đề nghị Phòng vi tính bổ sung tên và đơn giá kỹ thuật mới (Anti C1p) vào trong Danh mục viện phí của bệnh viện.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Đã ký)

BS. PHAN THANH SƠN

TM. PHÒNG KHTH

PHÓ PHÒNG KHTH

(Đã ký)

THS. NGUYỄN DUY ĐĂNG

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng;

- Lưu KHTH;


Tin liên quan:
Tin mới hơn:

 
You are here: Trang chủ