DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Phòng kế hoạch tổng hợp

Email In PDF.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019

Phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm về:

-          Kế hoạch hoạt động các khoa/phòng và việc thực hiện quy chế bệnh viện.

-          Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

  1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

-          Hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

-          Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo BGĐ xem xét, chỉ đạo.

-          Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa/phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

-          Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

-          Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

-          Triển khai các quy định về khám, thanh toán bảo hiểm y tế đến các bộ phận có liên quan và hướng dẫn, theo dõi việc thanh quyết toán với bảo hiểm y tế.

-          Tổ chức công tác thường trực bệnh viện, tổng hợp lịch trực.

-          Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Ban giám đốc và cơ quan cấp trên theo quy định.

-          Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Ban giám đốc và tổ chức thực hiện.

  1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

-          Trưởng phòng : Bs. Nguyễn Đức Duy Linh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng Phòng kế hoạch tổng hợp